Betingelser | SavvyTec

savvyTec's generelle forretningsbetingelser

Hos savvyTec ønsker vi "rene linjer" og åbenhed om de betingelser vi arbejder under. Det mener vi giver din virksomhed det bedste udgangspunkt i samarbejdet med os.

Omfang

savvyTec Consult Aps (savvyTec) har fastlagt et sœt almindelige betingelser for vores ydelser til kunden, som vi finder fair. Betingelserne for services som savvyTec yder til kunden er beskrevet i dette dokument, og vil være gældende, medmindre andet er aftalt skriftligt.

savvyTec’s ydelser til kunden vil altid være fastsat i en underliggende konsulentaftale, der af savvyTec er fastlagt ved en ordrebekræftelse, og fremsendt fra savvyTec til kunden pr. email med ordet ”Ordrebekræftelse” i emne-feltet. Kan kunden ikke acceptere de betingelser for aftalen, der er anført i ordrebekræftelsen, herunder forretningsbetingelserne, skal kunden senest indenfor 3 arbejdsdage skriftligt annullere ordren. Dette kan ske via e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Serviceydelser

savvyTec skal levere de serviceydelser som er fastlagt i konsulentaftalen. For disse serviceydelser gælder følgende betingelser: savvyTec skal udføre de aftalte serviceydelser på de i aftalen fastlagte tidspunkter og steder, medmindre opfyldelsen hindres som følge af kundens egne forhold, strømnedbrud, fejl hos tele- eller netværksleverandører eller andre forhold, som ligger uden for savvyTec’s kontrol. I så fald suspenderes savvyTec’s forpligtelse, indtil hindringen ikke længere foreligger. I det omfang der er tale om løbende serviceydelser e.g. Hvad gør vi? hjælp, er disse serviceydelser, såfremt andet ikke følger af aftalen, uopsigelige fra begge parters side i 3 måneder, fra hvilket tidspunkt serviceydelserne kan opsiges med 1 måneders skriftligt varsel til udløbet af en måned. Det er kundens ansvar at sikre, at relevant udstyr og faciliteter er til stede i forbindelse med det ønskede arbejde. Forhindrer mangel af udstyr eller faciliteter, at arbejde kan udføres, faktureres den tilgåede ventetid til standardpris.

Pris og betaling

Prisen for de aftalte serviceydelser fremgår af konsulentaftalen. Medmindre andet fremgår, er alle priser exclusive moms og andre offentlige afgifter. Medmindre andet er bestemt i konsulentaftalen, opgøres prisen for arbejde, der ikke er indeholdt i aftalen, på medgået tid til standardpris. savvyTec fakturerer når aftalen eller en fase af arbejde er opfyldt. Betalingsbetingelserne er netto kontant 10 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling er savvyTec berettiget til at opkræve kr. 250,00 i gebyr pr. betalingspåmindelse pr. ydelse, dog maksimum 3 gange pr. serviceydelse. Bemœrk, at savvyTec er berettiget til allerede ved betalingsfristens udløb at sende fordringen til retslig inkasso. savvyTec’s meromkostninger i forbindelse med retslig inkasso kan uden nedskrivning af nogen art tillægges savvyTec’s tilgodehavende hos debitor.

Lovgivningsmæssige krav

savvyTec indestår for, at den ydeded service eller vejledning er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Aftalen med savvyTec fritager ikke kunden fra de forpligtelser, der påhviler denne i henhold til lovgivningen, herunder arbejdsmiljølovgivningen og lov om behandling af personoplysninger.

Kundens forpligtelser

Kunden skal opfylde de forpligtelser, der fremgår af aftalen. Kunden skal i øvrigt afsætte den nødvendige tid til opfyldelsen af aftalen, herunder bidrage med alle relevante oplysninger om kundens virksomhed samt deltage i aftalte møder med savvyTec og andre foranstaltninger, som savvyTec vurderer nødvendige for opfyldelsen af aftalen.

Forsinkelse

Såfremt savvyTec væsentligt overskrider de i aftalen fastsatte leveringsfrister og dette ikke skyldes kundens forhold, er kunden berettiget til at ophæve aftalen. Ophævelsen skal ske ved skriftlig meddelelse til savvyTec og uden ugrundet ophold. Ophævelse kan dog ikke ske for allerede leveret serviceydelses vedkommende. Overstiger forsinkelsen 1 måned, og har savvyTec handlet forsætlig eller groft uagtsomt, kan kunden endvidere kræve erstatning for dokumenterede tab som følge af forsinkelsen.
Erstatningen omfatter ikke indirekte tab, ligesom erstatningen aldrig kan overstige den samlede kontraktsum, dog maksimalt DKK 100.000.

Mangler

En serviceydelse er mangelfuld, såfremt den ikke er i overensstemmelse med konsulentaftalen eller kundens berettigede forventninger. Såfremt kunden vil påberåbe sig mangler ved den ydede service, skal reklamation fremsættes skriftligt og uden ugrundet ophold efter, at manglen er konstateret. Kunden kan kræve erstatning for dokumenteret direkte tab, i det omfang savvyTec har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. savvyTec er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data, eller skade, som ikke med rimelighed kunne forudses ved aftalens indgåelse eller for eventuelle følgeskader eller særlige hændelige skader, driftstab og mistet omsætning, ligesom erstatning ikke ydes for tab, der skyldes strømnedbrud eller fejl hos tele- eller netværksleverandører. Erstatningen kan desuden aldrig overstige kontraktsummen, dog maksimalt DKK 100.000.

Kundens misligholdelse

Såfremt kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen og ikke retter for sig uden ugrundet ophold (fordringshavermora), er savvyTec berettiget til efter dansk rets almindelige regler at kræve erstatning for et eventuelt tab, som savvyTec måtte lide som følge heraf.

Force majeure

Såfremt savvyTec’s opfyldelse af sine forpligtelser forhindres eller bliver urimelig byrdefuld som følge af forhold, hvorover savvyTec ikke har kontrol, suspenderes savvyTec’s forpligtelse. Eksempler på sådanne forhold er brand, eksplosion, naturkatastrofer, krig, uroligheder, terrorangreb, import- eller eksportforbud, strejke eller lockout, valutarestriktioner eller ekstreme vejrforhold. Såfremt opfyldelsen af aftalen hindres i mere end tre måneder af en begivenhed som nævnt ovenfor, kan kunden ved skriftlig meddelelse til savvyTec ophæve aftalen, fsv. angår dog kun for fremtiden. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Tavshedspligt

Hver part er forpligtet til at behandle alle oplysninger om den anden part og om aftaleforholdet fortroligt. Dette gælder også efter aftalens ophør.